Disclaimer

  1. Juridische mededeling

Bedankt voor het bezoeken van deze website. Deze juridische mededeling is bedoeld om jou een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van deze site. Wij verzoeken jou daarom vriendelijk het onderstaande zorgvuldig te lezen.

  1. Algemeen

Waar verwezen wordt naar “DRESSAGE.EU wordt bedoeld DRESSAGE.EU BV, alsmede alle aanverwante ondernemingen en licentienemers, tenzij anders wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de in deze mededeling genoemde voorwaarden. DRESSAGE.EU behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op deze voorwaarden en deze site is het Belgisch recht van toepassing. RPR (rechtspersonenregister) Antwerpen, afdeling Turnhout.

  1. Intellectueel Eigendom

Alles wat op deze site voorkomt, inclusief naam en logo, wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij DRESSAGE.EU, aanverwante ondernemingen of licentienemers, tenzij anders wordt vermeld.

  1. Gebruik

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden deze site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren , uit te zenden, permanent op te slaan of te laten circuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DRESSAGE.EU.

  1. Aansprakelijkheid

Hoewel DRESSAGE.EU de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site is gekoppeld. DRESSAGE.EU is voorts niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ontstaan door virussen of ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van de inhoud van deze site, door gebruik van de site zelf of door gebruik van de aan deze site gekoppelde sites.

  1. Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die je ons doet toekomen, bijvoorbeeld jouw klantgegevens, jouw gegevens om per e-mail informatie in te winnen, bestellingen te plaatsen, inschrijving op onze nieuwsbrief of jouw gegevens in het kader van een vacature, zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt en voor andere doeleinden gebruikt worden. Op deze wijze verbindt DRESSAGE.EU zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Deze wet kan je online raadplegen op de site http://privacy.fgov.be.